Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Poniżej znajdą Państwo informację co do sposobu przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych jest Nord Camper Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul.Partyzantówtów 46/204, 81-423 Gdynia, KRS:0001024211, tel.887870054, email: kontakt@nordcamper.pl

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
  b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego np. wystawianie faktur VAT (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d. w celu obsługi wiadomości, opinii i zapytań kierowanych do Administratora, niezmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy, jak również niezwiązanych z bieżącą realizacją umowy, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  e. w celu realizacji czynności towarzyszących realizacji umów i zleceń, w szczególności przekazywanie informacji dotyczących zlecenia lub umowy i podmiotów je wykonujących: kooperantom, podwykonawcom Administratora – będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),
  c. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawa uprawnienia do wniesienia sprzeciwu: art. 21 RODO),
  f. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza prawo – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Z uwago na to, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a. w przypadku skierowania wiadomości niezmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy – do czasu zakończenia obsługi otrzymanej wiadomości, w zależności od jej treści,
  b. w przypadku nie zawarcia umowy – do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy, a w przypadku gdy w związku z negocjacjami powstaną roszczenia lub reklamacje – do czasu zakończenia postępowania w sprawie roszczenia lub reklamacji,
  c. w przypadku zawarcia umowy:
  i. w zakresie bieżącej realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia. Dane rozliczeniowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia,
  ii. w zakresie ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane do czasu rozliczenia roszczeń lub przedawnienia roszczeń lub praw – w zależności od tego co nastąpi wcześniej,
  iii. dane osobowe mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie przez dłuższe okresy niż wskazane w punktach poprzedzających, jeżeli taki wymóg będzie wynikał ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub nałożonych na Administratora przez uprawnione instytucje, organy, sądy
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom:
  a. podmiotom świadczącym usługi pomocnicze na rzecz Administratora np. banki, instytucje finansowe (w zakresie obsługi procesu płatności), firmy świadczące usługi informatyczne, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, audytorzy,
  b. podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umów – np. podwykonawcy, kooperanci Administratora,
  c. instytucjom uprawnionym przez przepisy prawa np. organy ścigania, organy podatkowe, sądy, inne organy lub instytucje publiczne.
 6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie oraz prawidłową realizację umowy.